Regulamin usług i korzystania z serwisu boss.support

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego Boss.support, znajdującego się pod adresem internetowym www.boss.support, który przeznaczony jest dla Użytkowników zainteresowanych kontrolą obecności pracowników w czasie pracy firmy.

I. DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE

Administrator i Developer– WEBTECHNIKA sp. z o.o., ul. WINCENTEGO PSTROWSKIEGO 18/6 10-601 Olsztyn, firma odpowiedzialna za działanie serwisu, tworzenie nowych funkcjonalności oraz hosting, KRS 0000816758, NIP 739 393 48 48, REGON 384986153, telefon:+48 691 530 310, e-mail biuro@webtechnika.pl

 1. Boss.support (zwany też zamiennie Serwisem) – serwis internetowy prowadzony przez Administratora.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu Boss.support.
 3. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który zarejestrował się w Serwisie.
 4. Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje pełny dostęp do Serwisu.
 5. Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
 6. Przestrzeń Firmy - przestrzeń przeznaczona do zarządzania firmą i Pracownikami udostępniona dla Właściciela.
 7. Właściciel Firmy – Użytkownik mający pełną kontrolę nad Przestrzenią Firmy, której jest przedstawicielem w serwisie Boss.support.
 8. Pracownik – Użytkownik znajdujący się w Przestrzeni Firmy nie będący jej Właścicielem.
 9. Administrator Firmy – Pracownik posiadający uprawnienia do zarządzania Przestrzenią Firmy nadane przez Właściciela Firmy.
 10. Wycena – kalkulacja kosztów zakupu lub rozszerzenia licencji.
 11. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas określony i wynikający z ważności opłaty abonamentowej, na mocy której Administrator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika usług.
 12. Cennik – wykaz cen wszystkich oferowanych przez Administratora usług w Serwisie.
 13. Partner - serwis obsługujący płatności (Paynow)

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, korzystających z serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.

III. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik Serwisu chcący korzystać z pełnej funkcjonalności Boss.support, musi się zarejestrować oraz zalogować do Serwisu.
 2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 3. Rejestracja odbywa się na stronach Serwisu i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, część z nich jest obowiązkowa
 4. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje swój adres mailowy i określa hasło, które służyć będą jego identyfikacji w Serwisie.
 5. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta Umowa.
 6. Poprzez Rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na potrzeby związane z funkcjonowaniem Serwisu.
 7. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.
 8. Jedna osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto w Serwisie.
 9. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

IV. FUNKCJONALNOŚCI

 1. Zarejestrowany Użytkownik może zrealizować w Boss.support trzy cele.
 2. Po Pierwsze może zapraszać i akceptować prośby o dołączenie do Przestrzeni Firmy Pracowników, którymi będzie zarządzał.
 3. Po drugie może monitorować i zmieniać obecności i urlopy pracowników.
 4. Po trzecie może generować raporty z obecności pracowników w firmie.

V. OPŁATY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Ceny dostępnych dla Użytkownika usług oferowanych przez Administratora w Serwisie zostały opisane w przykładowych ofertach, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1).
 2. Cena licencji wynika z liczby licencji pomnożonej przez liczbę miesięcy i sumy zakupinych płytek QR, NFC oraz QR+NFC.
 3. Opłata za usługi jest pobierana z góry. Dokonanie płatności będzie oznaczało, że Użytkownik chce skorzystać z płatnej usługi.
 4. Płatne usługi stają się dostępne dla Użytkownika po wpłynięciu należności na konto Serwisu.
 5. Po wpłynięciu należności Administrator wystawi fakturę, którą na życzenie Użytkownika, prześle na adres e-mail podany podczas rejestracji Użytkownika.
 6. Dane do faktury pobierane są z profilu Użytkownika oraz formularza płatności.
 7. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Użytkownik Serwisu zgadza się na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdej chwili. Zmiana Cennika jest równoznaczna ze zmianą regulaminu.
 10. Nowy Cennik zaczyna obowiązywać z chwilą jego ogłoszenia w Serwisie.
 11. Serwis w zakresie płatności jest obsługiwany przez Paynow
 12. Płatności moga być dokonywane w dwojaki sposób: za pomocą przelewów elektronicznych oraz kart płatniczych

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady bezpieczeństwa Serwisu Boss.support zostały szczegółowo opisane w dokumencie „Polityka Prywatności”, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 2).

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
 2. Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji. Serwis jest pionierskim i innowacyjnym rozwiązaniem w skali regionu, prace badawcze oraz modelowanie algorytmów jest wciąż rozwijane i będzie trwało w całym czasie życia Serwisu .
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.
 4. W razie wystąpienia awarii Serwisu Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych i konserwacyjnych.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu informacji i materiałów, w szczególności dotyczy to treści zawartych w Arkuszach Ofertowych.
 7. Na wniosek sądu Administrator zmieni lub usunie z serwisu treści dodane przez Użytkowników, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia danych dostarczonych przez Boss.support.
 9. Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Użytkownikiem a jego Klientem.
 10. Administrator ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości opłaty wniesionej przez Użytkownika w celu wykupienia spornej usługi.

VIII. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i dane umieszczane w kontekście używania Serwisu Boss.support.
 3. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest podawać tylko prawdziwe i aktualne dane oraz dokonywać samodzielnie ich aktualizacji nie później niż w ciągu 14 dni od ich zmiany.
 4. Zarejestrowany Użytkownik powinien zapewnić szczególną ochronę hasła dostępu do Serwisu Boss.support.
 5. Zarejestrowany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje dokonane za pośrednictwem jego konta.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa – w szczególności:
  • a) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku;
  • b) ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
  • c) ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku;

IX. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA W PROCESIE SZACOWANIA KOSZTÓW

 1. Parametry kalkulacji winny być rzetelnie i kompletnie określone, nie powinny zawierać błędów i wprowadzać w błąd Klientów. Za wszelkie błędy i nieścisłości w określeniu parametrów odpowiada Użytkownik.
 2. W Akuszach Ofertowych zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron.
 3. W Akuszach Ofertowych zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.
 4. Nie można stosować elementów języka HTML służących do: wczytywania i osadzania innych stron, używania plików „cookie”, tworzenia formularzy oraz innego kodu naruszającego integralność stron Serwisu.

X. INNE ZASTRZEŻENIA REGULAMINOWE

 1. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Zabrania się rozpowszechniania pozyskanych z Serwisu informacji, w szczególności algorytmu oraz modelu funkcjonalnego.
 3. Zabrania się przekazywania, udostępniania lub odsprzedaży kalkulacji innym podmiotom lub osobom.
 4. Zabrania się wykorzystywania Boss.support w celu masowego lub zorganizowanego pozyskiwania danych o wycenach wykraczającego poza zwykłe kontakty handlowe pomiędzy Użytkownikiem a Klientem, w szczególności w celu przekazywania ich podmiotom lub osobom trzecim. Dane Serwisu z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia ich do innej bazy danych, do innego publicznego rozpowszechniania, ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 5. Zabrania się wprowadzania przez Użytkownika do Arkusza Ofertowego wszelkich treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się umieszczania wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób, itp. W przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu w Arkuszach Ofertowych ww. treści Administrator zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika na zasadach i w trybie określonym w pkt.XIV. niniejszego Regulaminu.
 6. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Użytkowników Serwisu.
 8. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Boss.support w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 9. Poprzez podanie danych osobistych w formularzu rejestracyjnym i formularzu przesyłania Arkusza Ofertowego, Użytkownik wyraża zgodę na:
  • a) przetwarzanie danych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem usług przez Boss.support;
  • b) przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) przez Boss.support.
  • c) przekazywanie Użytkownikowi informacji marketingowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 10. Działania niezgodne z regulaminem będą traktowane jako działanie na szkodę Administratora.

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Boss.support jest własnością Administratora.
 2. Nazwa i logo Boss.support są zastrzeżonymi znakami towarowymi i mogą być reprodukowane tylko za pisemną zgodą właściciela.
 3. Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.
 4. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu serwisu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie właścicielowi Boss.support.
 5. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

XII. REKLAMACJE I ZWROT PIENIĘDZY ZA SUBSKRYPCJĘ OPROGRAMOWANIA

 1. Reklamacje związane z usługami Boss.support powinny być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail bs@boss.support. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: opis problemu, dane osoby bądź firmy zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwa, adres, numer telefonu, adres elektroniczny), numer Zapytania.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie do 28 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.
 3. Użytkownik może otrzymać zwrot pieniędzy jeżeli wystąpi z wnioskiem o taki zwrot w krótkim czasie po rozpoczęciu subskrypcji nie później niż w ciągu pierwszych 14 dni użytkowania. Zwrot pieniędzy można otrzymać tyklo w przypadku kiedy narzędzie nie zostało użyte ( przez użycie uważa się dokonanie publikacji wyników kalkulacji ).
 4. Zwrot pieniędzy będzie pomniejszony o wartość kosztów związanych z obsługą płatności co określa regulamin Partnera (Paynow).

XIII. USUNIĘCIE KONTA, ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
 2. Zarejestrowany Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres bs@boss.support 

XIV. KWESTIE TECHNICZNE

 1. Warunkami technicznymi skorzystania z możliwości usług Boss.support, w szczególności rejestracji i pozyskiwania Wycen, a także przesłania wypełnionych Arkuszy Ofertowych jest: połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy: HTML 4.01, CSS, javascript oraz posiadanie dostępu do skrzynki e-mail.
 2. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.
 3. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych ułatwiających logowanie Zarejestrowanego Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.
 4. Istnieje przy tym możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, które spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być jednak utrata pewnych funkcji serwisu Boss.support.
 5. Hasło Użytkownika szyfrowane jest metodą, która uniemożliwia poznanie go przez Administratora Serwisu.

XV. ZMIANY REGULAMINU

 1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu w każdej chwili.
 2. Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w Serwisie.
 3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Boss.support po chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o zakresie tej zmiany i o możliwości jej akceptacji. Logując się Użytkownik zaświadcza, że akceptuje zmiany w regulaminie.
 4. Odmowa akceptacji wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Użytkownika do Administratora jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Serwisem.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby strony pozwanej.

XVII. ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 - Cennik
 2. Załącznik nr 2 - Polityka prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich używanie.